Εργαστήριο Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής,
Πόλης και Πολιτισμού

Σκοπός
Το Εργαστήριο Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής, Πόλης και Πολιτισμού ιδρύθηκε το 2020 (ΦΕΚ ίδρυσης 466/14-2-2020) και έχει ως αποστολή του:
• Τη μελέτη, την έρευνα και την εμβάθυνση στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας & Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής, της Πόληςκαι του Πολιτισμού στηνν Ελλάδα κατά την νεώτερη και σύγχρονη εποχή.
• Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών των φοιτητών της Σχολής σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα γνωστικά αντικείμενα της Ιστορίας & Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής.
• Τη διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων.
• Την οργάνωση ΑΡΧΕΙΟΥ σχεδίων και φωτογραφιών από Αρχιτεκτονική στην Κρήτη της νεώτερης και σύγχρονης εποχής (σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή).
• Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων και
• Την κάθε μορφής συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα, επιστημονικούς ή κοινωνικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό , εφόσον οι επιστημονικοί τους στόχοι συμπίπτουν ή συμβαδίζουν με αυτούς του Εργαστηρίου σε πνεύμα αμοιβαιότητας.
Διεύθυνση
Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ιστορίας & Θεωρίας Αρχιτεκτονικής είναι η καθηγήτρια ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΤΣΑΚΗ
Συνεργάτες
Συνεργάτης του Εργαστηρίου Ιστορίας είναι μέλη ΔΕΠ της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου Κρήτης αλλά και άλλω σχολών με συναφές αντικείμενο στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και Διδάκτορες/Ερευνητές στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας & Θεωρίας Αρχιτεκτονικής στη.
Εγγραφή Μελών
Το Εργαστήριο πλαισιώνεται πάντοτε από υποψήφιους διδάκτορες, αρχιτέκτονες, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές, που ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στην Ιστορία & Θεωρία της Αρχιτεκτονικής με έμφαση στη νεώτερη και σύγχρονη Ελλάδα. Αποκλειστικό κριτήριο για την εγγραφή τους αποτελεί το ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη μελέτη και εμβάθυνση στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο. Η διατήρηση της ιδιότητας μέλους, απαιτεί την ανάληψη ενεργού δράσης και συμμετοχή στις δραστηριότητες Εργαστηρίου .
Βιβλιοθήκη
Στο Εργαστήριο θα λειτουργήσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ο τομέας βιβλιοθήκης της ιστοσελίδας βρίσκεται υπό επεξεργασία
Αρχείο
Το Εργαστήριο Ιστορίας & Θεωρίας Αρχιτεκτονικής οργανώνει ΑΡΧΕΙΟ νεώτερης και σύγχρονης Αρχιτεκτονικής της Κρήτης. (φυσικό και ηλεκτρονικό) το οποίο θα είναι προσβάσιμο σε ιστοσελίδα η οποία βρίσκεται υπό επεξεργασία.
Ομάδες Δραστηριοτήτων

Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Ιστορίας & Θεωρίας Αρχιτεκτονικής λειτουργούν παράλληλα οι κάτωθι ομάδες:
• Ομάδα για την οργάνωση εκδηλώσεων / σεμιναρίων
• Ομάδα βιβλιοπαρουσιάσεων
• Ομάδα e-library
• Ομάδα ενημέρωσης αρχιτεκτονικών γεγονότων με θέμα την Ιστορία & Θεωρία Αρχιτεκτονικής
• Ομάδα ενημέρωσης ιστοσελίδας
• Ομάδα fund raising και ερευνητικών προγραμμάτων