Ίδρυση και σκοπός

Το Εργαστήριο Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής, Πόλης και Πολιτισμού ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της καθηγήτριας Αμαλίας Κωτσάκη το 2020 (ΦΕΚ ίδρυσης 466/14-2-2020) και έχει ως αποστολή του:
• Τη μελέτη, την έρευνα και την εμβάθυνση στο γνωστικό αντικείμενο της Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής, Πόλης και Πολιτισμού
• Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών των φοιτητών της Σχολής Αρχιτεκτόνων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα γνωστικά αντικείμενα της Ιστορίας & Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής. στην Πολυτεχνείου Κρήτης με έμφαση στη Νεοελληνική Αρχιτεκτονική και Πόλη
• Την υποστήριξη εκπόνησης διδακτορικών διατριβών συναφών με το αντικείμενο του Εργαστηρίου
• Τη εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων.
• Την οργάνωση ΑΡΧΕΙΟΥ σχεδίων και φωτογραφιών από Αρχιτεκτονική στην Κρήτη της νεώτερης και σύγχρονης εποχής (σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή).
• Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων, εκθέσεων, θερινών σεμιναρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων
• την έκδοση βιβλίων πάνω σε ζητήματα Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής, Πόλης και Πολιτισμού καθώς και περιοδικής έκδοσης.
• Την κάθε μορφής συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα, επιστημονικούς ή κοινωνικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εφόσον οι επιστημονικοί τους στόχοι συμπίπτουν ή συμβαδίζουν με αυτούς του Εργαστηρίου σε πνεύμα αμοιβαιότητας.

Διεύθυνση

Διευθύντρια του Εργαστηρίου Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής, Πόλης και Πολιτισμού είναι η καθηγήτρια ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΤΣΑΚΗ (ΦΕΚ 638, τ.ΥΟΔΔ,, 14.8.2020)

Συνεργάτες

Συνεργάτες του Εργαστηρίου Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής, Πόλης & Πολιτισμού είναι μέλη ΔΕΠ της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου Κρήτης αλλά και άλλων σχολών με συναφές αντικείμενο στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και Διδάκτορες / Ερευνητές στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου

Εγγραφή Μελών

Το Εργαστήριο πλαισιώνεται πάντοτε από υποψήφιους διδάκτορες, αρχιτέκτονες, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές, που ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε ζητήματα Ιστορίας & Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής και της Πόλης με έμφαση στη νεώτερη και σύγχρονη Ελλάδα. Αποκλειστικό κριτήριο για την εγγραφή τους αποτελεί το ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη μελέτη και εμβάθυνση στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο. Η διατήρηση της ιδιότητας μέλους, απαιτεί την ανάληψη ενεργού δράσης και συμμετοχή στις δραστηριότητες Εργαστηρίου .

Βιβλιοθήκη

Στο Εργαστήριο θα λειτουργήσει
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ο τομέας βιβλιοθήκης της ιστοσελίδας βρίσκεται υπό επεξεργασία

Αρχείο

Το Εργαστήριο Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής, Πόλης & Πολιτισμού οργανώνει ΑΡΧΕΙΟ νεώτερης και σύγχρονης Αρχιτεκτονικής της Κρήτης. (φυσικό και ηλεκτρονικό) το οποίο θα είναι προσβάσιμο σε ιστοσελίδα η οποία βρίσκεται υπό επεξεργασία.

Ομάδες Δραστηριοτήτων

Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής, Πόλης και Πολιτισμού λειτουργούν παράλληλα οι παρακάτω ομάδες:
• Ομάδα για την οργάνωση εκδηλώσεων / σεμιναρίων
• Ομάδα βιβλιοπαρουσιάσεων
• Ομάδα e-library
• Ομάδα ενημέρωσης αρχιτεκτονικών γεγονότων με θέμα την Ιστορία & Θεωρία της Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής, Πόλης και Πολιτισμού
• Ομάδα ενημέρωσης ιστοσελίδας
• Ομάδα fund raising και ερευνητικών προγραμμάτων